skip to Main Content
Morgenbord_Holmegaardshuset

Værdier

Borgere på Holmegaardshuset skal støttes i at få fokus på, hvilke værdier de lægger til grund for deres liv, og hvilke relationer, de ønsker at spejle sig i, således at de bliver bevidste om at træffe valg, der er gode for dem og deres udvikling.

Vi arbejder derfor med

At udviklingsstøttende relationer bæres af, og næres ved, mødet mellem menneskers oprigtige interesse, indlevelse og involvering i hinanden, og det indebærer, at vi bevarer autenticitet. At man som professionel ikke er privat, men autentisk – opleves troværdig med handlinger, der er skabende. Det kræver, at man er opgavebevidst og vil noget med sit pædagogiske arbejde. At engagere sig i noget betydningsfuldt uden for en selv, tilegne sig viden og kompetencer – samtidig med, at man har kontakt til sig selv.  Læs mere om Holmegaardshusets kompetencer her

Holmegaardshusets værdier afspejles i de pædagogiske metoder vi anvender. Værdierne er dermed vores pejlemærke i alt arbejde med husets beboere.

Ligeværdighed – alle mennesker er født ligeværdige og unikke og skal have mulighed for at udvikle sig både kognitivt og personligt, og alle har ret til integritet

Anerkendelse – alle mennesker har brug for at møde anerkendende, kontaktskabende omsorgsgivere og udviklingspartnere, der kan møde mennesket præcist der, hvor det er.

Tillid – alle mennesker har brug for at blive mødt med tillid til, at de gør det bedste de kan, ud fra den viden, forståelse og forudsætning de har på det givne tidpunkt.

Autenticitet – alle mennesker har brug for at møde autentiske og empatiske omsorgsgivere og udviklingspartnere, som de kan spejle sig i på deres udviklings- og forandringsvej.

Tryghed – alle mennesker har ret til at kunne føle sig trygge ved hjælp af forudsigelige, empatiske omsorgsgivere og omgivelser.

Hvordan afspejles værdierne i vores pædagogiske arbejde

Vores udgangspunkt er, at al menneskelig udvikling og forandring sker i kontakt og samspil med den anden eller de andre. En forudsætning for, at mennesket kan indgå i et udviklende samspil er, at det oplever tryghed i kontakten med andre mennesker og tryghed i omgivelserne. Vores kontakt og relation til beboere vil altid have sit afsæt i det givne udviklingsniveau. De styrker og ressourcer mennesket besidder, vil vi anvende som grundlaget for at overvinde udfordringer på vejen mod udvikling og forandring. Zonen for nærmeste udvikling er dermed hele tiden pejlingspunktet i udviklingsarbejdet.

Vi vil finde zonen for nærmeste udvikling ved at observere borgeren, og ved, på baggrund af observationer, at opstille mål, som vi vurderer, beboeren kan nå ved en tilpas forstyrrelse. Herefter vil udviklingsarbejdet iværksættes. For at opnå den mest dynamiske og vedkommende udvikling for beboeren evaluerer vi kontinuerligt mål og delmål sammen med beboeren i forbindelse med udviklingssamtaler.

En af forudsætningerne for, at et menneske kan udvikle og forandre sig er, at det mødes anerkendende og værdsættende. Vi har derfor som overordnet mål, at værdsætte de styrker, som beboeren indeholder. Derfor arbejder vi med den anerkendende samtale/dialog, hvor vi har fokus på den positive udvikling, og sammen med beboeren lægger planer for, hvordan han/hun kan forfølge og udvikle sine styrker. Den anerkendende samtale/dialog indeholder også konfrontation og grænsesætning. At sætte grænser og konfrontere med eksempelvis uønsket adfærd er nødvendigt for, at beboerne selv kan internalisere grænser og udvikle selvrefleksivitet og blive bedre til at begå sig i eksempelvis sociale sammenhænge.

Vore beboere har ofte mange dårlige erfaringer, som er dybt lagret i deres system. Ofte har de også gennemgået en nederlagspræget opvækst, som har efterladt dem med et lavt selvværd. Vores arbejde skal derfor medføre, at beboeren oplever succes og opbygger et bedre selvværd. Vi vil flytte fokus fra problemer til muligheder, hvilket er nærende, og gør det muligt for beboeren at skifte perspektiv, og i bedste fald udvikle håb og energi, der kan bruges som ”motor” for kognitiv og følelsesmæssig udvikling. Nogle af vores beboere er dog i så dyb krise, når de ankommer på Holmegaardshuset, at en akut strategi skal følges. Læs mere om vores sorg- og kriseplan her.

Vi arbejder med

At udviklingsstøttende relationer bæres af, og næres ved, mødet mellem menneskers oprigtige interesse, indlevelse og involvering i hinanden, og det indebærer, at vi bevarer autenticitet. At man som professionel ikke er privat, men autentisk og opleves troværdig med handlinger, der opleves skabende og tryghedsgivende. Det kræver, at man kan være opgavebevidst og vil noget med sit arbejde. At engagere sig i noget betydningsfuldt uden for en selv, tilegne sig viden og kompetencer – samtidig med, at man har kontakt til sig selv. Læs nogle af vores artikler for at få mere at vide om vores arbejde.

Faglige målsætninger

  • Med en anerkendende og værdsættende tilgang at understøtte beboerens udvikling
  • At finde styrker hos den enkelte beboer, som han/hun kan bygge sin udvikling på
  • At understøtte den enkelte beboers livsduelighed
  • At inddrage beboeren aktivt i arbejdet med mål for opholdet
Back To Top