skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Holmegaardshuset - uddannelser

Holmegaardshusets uddannelser

På Holmegaardshuset lægges der vægt på høj faglighed. Holmegaardshusets personale deltager årligt i uddannelsesforløb samt supervision og udbyder ligeledes ekstern uddannelse.

På Holmegaardshuset lægger vi vægt på kontinuerligt at udvikle de faglige kompetencer.

Opkvalificering i 2019:

  • Neuroaffektiv psykologi og pædagogik (intern)

Uddannelse i den narrative samtale, den narrative metode, den værdsættende samtale, udviklingspsykologi 0-20 år, de 8 samspilstemaer, neuroaffektive kompasser og neuropædagogisk behandlingsarbejde, styrkebaseret pædagogik, udviklingssamtalens sammenhæng mellem handleplan, mål og udviklingstemaer.

Målet for uddannelsen er, at deltagerne får viden om den neuroaffektive pædagogik og opnår konkrete handlingsmuligheder i henhold den til målgruppe af borgere, de dagligt arbejder med.

Der findes helt unikke muligheder for tidlig intervention og styrkelse af relationer og samhørighed i perioden omkring familiedannelse og spæd-og småbarnsfamilielivet. Det ved vi. Vi ved også, at kvaliteten af samspillet mellem forældre og børn, er en helt uvurderlig og vigtig faktor i forhold til barnets tilknytningsudvikling, socioemotionelle og kognitive udvikling. Der findes også efterhånden en del viden hos mange professionelle omkring tilknytning og mentalisering.

Denne uddannelse omsætter teoretisk viden på området til professionelle, der arbejder med gravide, spæd – og småbørnsfamilier i en behandlingsmæssig kontekst.

Der arbejdes således med følgende: Hvordan omsættes al denne viden fra en tilknytnings-og mentaliseringsbaseret teoretisk referenceramme helt konkret i behandlingsarbejde med vordende familier og spæd- og småbørnsfamilier?
Hvordan skal man arbejde konkret i hverdagen, når formålet er at yde såvel tidligt forebyggende som intensiv samspilsbehandling? Hvordan nås målet, at yde en relevant samspilsbehandling, når formålet er at hjælpe forældre til at skabe udviklingsstøttende samspil med deres børn?
Denne psykologiske videreuddannelse gør dig i stand til at arbejde højt specialisereret med samspilsbehandling i perinatalperioden og småbarnsårerne. Flest forældre er jo netop nysgerrige og motiverede for udvikling og forandring, når de er vordende og nye forældre. Lige der hvor en familie bliver til – i psykologisk forstand.  Vi ønsker at sikre et højt fagligt niveau og dermed medvirke til kvalitetssikringen af det vigtige professionelle behandlingsarbejde i forbindelse med den tidlige børneindsats, der finder sted i denne periode af familiers liv.

  • Udviklingsmål- mål og delmål og metode set i et udviklingsperspektiv (intern)

Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle personalets kompetencer i at arbejde med mål for borgeren. Der arbejdes med sammenhængen mellem handleplanen fra kommunen og de mål og delmål, som borgeren i samarbejde med deres primærpædagoger sætter for deres ophold på Holmegaardshuset. Der arbejdes med de pædagogiske metoder, der skal fordre, at borgerens mål opnås.

Andre uddannelser og kurser i 2019

Kursus, Rusmiddelrelaterede skader hos spæd- og småbørn.
Underviser Anna-Kathrine Højland. Autoriseret klinisk psykolog, jordemoder, specialist i klinisk børnepsykologi og klinisk psykologi

Kursus, Perinatalt Mentalt Helbred
Underviser psykologer Anna-Kathrine Højland og Maja Schou

Kursus, Børn af psykisk syge forældre.
Underviser psykolog  Anna Kathrine Højland

NBO-uddannelse.
NBO står for Newborn Behavioral Observations. I uddannelsen er der fokus på spædbarnets adfærd, og hvad det fortæller om dets behov i samspil mellem forældre og familiebehandler. NBO – the Newborn Behavioural Observations – er en relationsstøttende observation af spædbørn udviklet af professor dr. Kevin Nugent et al. på Harvard Medical School, Boston Children´s Hospital i 90érne. NBO er en certificeret metodisk tilgang til en fælles observation af spædbarnet og består af 18 delelementer, der skal kobles sammen til en helhedsforståelse af det individuelle spædbarn. NBO synliggør således spædbarnets sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles systematisk observation af spædbarnets adfærd. NBO er ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene.

Back To Top